Central University of Tibetan Studies, UP Fee Structure 2022-23

Central University of Tibetan Studies, UP Fee Structure

Fee Structure Duration Arts Courses
1 Years B.Ed. (Shiksha Shastri)
3 Years Ph.D. (Vidyavaridhi)
18 Months M.Phil. (Vishistacharya)

About University

  • Address: Sarnath Rd, Mavaiya, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh 221007
  • Phone: 0542 258 5242