Shri Jagannath Sanskrit Vishwavidyalaya Fee Structure 2023-24

0
322

Shri Jagannath Sanskrit Vishwavidyalaya Fee Structure

Fee Structure Duration  Courses
2 Years MA (Acharya)
3 Years Diploma in Sanskrit
18 Months M.Phil. (Vishistacharya)
3 Years BA (Shastri)
1 Years B.Ed. (Shiksha Shastri)