Central University of Tibetan Studies, UP Fee Structure Fee Structure Duration Arts Courses – 1 Years B.Ed. (Shiksha Shastri) – 3 Years Ph.D. (Vidyavaridhi) – 18 Months M.Phil. (Vishistacharya) About University Address: Sarnath Rd, Mavaiya, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh 221007 Phone: 0542 258...