Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya Fee Structure 2022-23

Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya Fee Structure Fees Structure Graduate Courses Department Tuition Sem I Sem II Sem III Sem IV Sem V Sem VI Total BA- Journalism & Mass Communication Mass Communication 5500/- 11375 7710 7710 7710 7710 7710 49925 B Sc- Electronic Media Electronic Media 6500/- 12375 8710 8710 8710 8710 8710 … Read more